Regulamin Promocji „Kupony Rabatowe”

 1. Promocja pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Iwonę Gułaś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Staropolska Galeria Smaku z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 14, 20-105 Lublin zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 21.06.2018 r. do dnia …………………………
 3. Promocja prowadzona jest w sklepach Organizatora – Staropolska Galeria Smaku w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 41/14, ul Zamojska nr 14, Władysława Orkana nr 6 - Galeria Orkana.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych( tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z póżn. zm).
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Rabat z kuponu nie łączy się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w sklepach Staropolska Galeria Smaku.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej staropolskagaleriasmaku.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
 7. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupony rabatowe.
 8. Kupon rabatowy można otrzymać w sklepach Staropolska Galeria Smaku lub podczas organizowanych akcjach marketingowych.
 9. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy.
 10. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 11. Uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w pkt. 7, będąca osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 12. Kupon rabatowy upoważnia do jednorazowej 10% zniżki na zakup produktów oferowanych przez Organizatora w sklepach Staropolska Galeria smaku, bez względu na wartość realizowanych zakupów.
 13. Z zakupów promocyjnych wyłączone są wyroby tytoniowe, alkohol, leki i farmaceutyki oraz inne produkty, jeżeli ogólnie obowiązujące przepisy tak stanowią
 14. Kupon rabatowy ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego na kuponie rabatowym.
 15. Kupony rabatowe można realizować w sklepach Staropolska Galeria Smaku w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 41/14, ul Zamojska nr 14, Władysława Orkana nr 6 - Galeria Orkana.
 16. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jedne raz, wyłącznie w sklepach Organizatora, w terminie określonym w kuponie. Po przekroczeniu terminu ważności określonego w kuponie, kupon traci ważność i nie można go zrealizować.
 17. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego, ani innej formie rzeczowej.
 18. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość emisji dowolnej liczby kuponów w dowolnym miejscu i czasie.
 19. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ofercie promocyjnej klient otrzymuje zwrot kwoty po rabacie widniejącej na paragonie lub fakturze VAT.
 20. Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 21 czerwca 2018r. do dnia …………………
 21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamacje zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 23. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 24. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 25. Zasady prowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe maja charakter wyłącznie informacyjny.


Treść na kupon.

 1. Kupon rabatowy upoważnia do jednorazowego 10% rabatu przy dokonywanych zakupach bez względu na wartość realizowanych zakupów w sklepach Staropolska Galeria Smaku.
 2. Rabat z kuponu nie łączy się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w sklepach Staropolska Galeria Smaku.
 3. Z zakupów promocyjnych wyłączony jest alkohol, lekarstwa i farmaceutyki oraz inne produkty jeżeli ogólnie obowiązujące przepisy tak stanowią.
 4. Kupon rabatowy jest ważny do dnia: ( miejsce na pieczątkę z datą)
 5. Szczegółowy regulamin promocji na www.staropolskagaleriasmaku.pl